X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1391

تسهیلات تا سقف 20٠ میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل


 

 


١-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل
۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف ٨٠ میلیون ریال جهت خرید ، احداث و یا تکمیل واحد مسکونی با رعایت شرایط تعیین شده توسط بانک استفاده نمایند.
٢-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل ١٢ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان بیش از ٨٠ میلیون ریال تا سقف 20٠ میلیون ریال جهت خرید ، احداث و یا تکمیل واحد مسکونی با رعایت شرایط تعیین شده توسط بانک برخوردار گردند.

 

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل مدت انتظار لازم

حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره

٣۵ میلیون ریال

6ماه یک برابر

٧ دوره

٦ماه

٥میلیون ریال

۵٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

۶ماه

٧ میلیون ریال

۶٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

۶ ماه

٩ میلیون ریال

٧٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

 ۶ ماه

10 میلیون ریال

٨٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

٦ ماه

١٢ میلیون ریال

١٠٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

12 ماه

14 میلیون ریال

١٢٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

1٢ ماه

17 میلیون ریال

١٥٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

١٢ ماه

22 میلیون ریال

١٨٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

12 ماه

٢٦ میلیون ریال

200 میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

12 ماه

٢9 میلیون ریال


٣- متقاضیان در صورت تمایل به دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن به میزان بیش از٨٠ میلیون ریال تا سقف ١٢٠ میلیون ریال ، به شرط گذشت ٦ ماه از تاریخ افتتاح حساب می توانند از امتیازتسهیلاتی معادل نصف متوسط موجودی حساب در طول صرفا یک دوره ٦ ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا ٥ ماه قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات برخوردار گردند.

 

* پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.


۴-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات و مدت سپرده گذاری می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

 

۵ دوره با بالا

٣ یا ۴ دوره

١یا ٢ دوره

دوره انتظار

تا ١٨ سال

تا ١۵ سال

تا ١٢ سال

 حداکثر مدت بازپرداخت

 

٥-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
٦-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
7-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .
8-در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده قبلی خود ومشروط به تسویه حساب بدهی تسهیلات قبلی و یا انتقال مانده بدهی به غیر ، می توانند از تسهیلات جدید با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند
9 -مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد
١0 - واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت و مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود
١1 -متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هرروز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
١2 -دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر،مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در حساب خود شریک نمایند و یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.
١3 - شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای عالی پول و اعتبار درزمان استفاده از تسهیلات می باشد.
١4 -سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات وفسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد


 

اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف ١٢٠ میلیون ریال به صورت خرید زمان

 


یکی از طرح های اعلام شده در سال ٨٣ در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش از هشتاد میلیون ریال و تا سقف ١٢٠ میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه ١٢ ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند ازامتیاز تسهیلاتی معادل نصف متوسط موجودی خود در طول صرفا یک دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا ۵ ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢
۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.

 

نکته : آن دسته از سپرده گذارانی که قبل از تاریخ 1/3/86 نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده اند و متوسط موجودی یک یا چند دوره سپرده گذاریشان کمتر از حداقل متوسط موجودی لازم تعیین شده جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی جدید (بیش از 120 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال) می باشد می توانند با افتتاح یک حساب صندوق پس انداز مسکن جدید و تجمیع امتیاز تسهیلاتی مربوط به حساب جدید و حساب قبلی خود مشروط به رعایت نکات ذیل از سقفهای تسهیلاتی جدید استفاده نمایند.

1-       تجمیع حسابها صرفا جهت استفاده از سقفهای تسهیلاتی (بیش از 120 میلیون ریال حداکثر 200 میلیون ریال) امکان پذیر می باشد.

2-       تجمیع حسابها صرفا برای حسابهایی که حداقل تاریخ افتتاح یکی از حسابها قبل از تاریخ اجرای طرح باشد امکان پذیر می باشد.

3-       رعایت شرایط و ضوابط صندوق پس انداز مسکن مربوط به سقفهای تسهیلاتی تعیین شده ، از جمله حداقل مدت انتظار ، حداقل متوسط موجودی و در هر دوره به طور جداگانه و ... در هر یک از حسابها به طور جداگانه الزامی می باشد.تذکرات مهم :


١ - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان  الزامی می باشد.
٢- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ی مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.

 

تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 61088- ٠٢١، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکنتماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.